Materi Bahasa Sunda Kelas IX Semester 2 (sesi 2)

Wilujeng tepang deui dina pedaran basa sunda “Pakeman Basa”

Kompetensi Dasar 3.4, yaitu : mengidentifikasi kekayaan idiom bahasa Sunda dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan struktur teks, fungsi sosial dan aspek kebahasaan.

Kompetensi Dasar 4.4 , yaitu : menyajikan kekayaan idiom bahasa Sunda serta memanfaatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan berbagai media.

Motivasinya : Hideup pasti pernah ningali kana jalma anu nuju nepikeun biantara, (pembahasan semester 1). Kumaha pangadepan hidep ngenaan biantara anu kadenge teh? Pastina karasa hebat pisan, bisa diregepkeun tina ceramah agama dina mangsa muludan jeng rajaban, bisa oge ningali dina you tube.

Jalma anu nepikeun biantara atawa ceramah biasana make rundayan pakeman basa, boh anu eusina paribasa, babasan, jeung sajabana. Pakeman basa teh sok dipake kalayan nambahan kaendahan atawa perenah dina eta ucapan teh. Pakeman basa oge rupa-rupa jinisna tur kagunaanana. Pek titenan jeung talungtik dina raraga pembelajaran pakeman basa dina bacaan “Monyet Ngagugulung Kalapa” (LKS hal.10, Semester 2) atawa hidep ‘googling’ jeng ‘searching’ dina youtube hal-hal anu patula-patali kana materi pakeman basa.

Ngomunikasikeun atawa ngalatih pakeman basa, bisa ku cara hidep maca make sora supaya jadi biasa. Bisa oge ditepikeun ka baturan hidep dina WA grup ngagunakan pakeman basa, atawa nyeiun stiker make paribasa, babasan atawa jenis pakeman basa nu sejena.

Wilujeung medar basa sunda.

Please follow and like us:
0
fb-share-icon20
20
Pin Share20

Leave a Reply

Your email address will not be published.